Hultinska gåvobrevet

Vad är Hultinska gåvobreven och hur berör de oss?

Vi har tidigare under åren informerat om vad de Hultinska gåvobreven omfattar och vad dessa innebär för oss som bor i Viggbyholm. I vårt styrelsearbete, kontakter med medlemmar och framförallt vid våra täta kontakter med Täby Kommun framhålls ständigt vilken stor betydelse tillämpningen av gåvobreven har. Många är nyinflyttade i vårt område och har därför inte kännedom om vad de Hultinska gåvobreven innebär för oss som bor här varför vi i styrelsen känner att det är på sin plats att fräscha upp kunskaperna än en gång. Vid föreningens senaste årsmöten är arbetet med efterlevandet av de Hultinska gåvobreven ett av de prioriterade områden styrelsen ska bevaka.

Föreningen har vid ett flertal tillfällen påtalat överträdelser vilka Täby Kommun själva initierat. Tyvärr är det så att många boende även gjort kraftiga överträdelser avseende riktlinjerna i gåvobreven genom att exempelvis använda förgårdsmark som uppställningsplats för bilar eller genom att fälla träd utanför sina egna tomter. Kommunen har påbörjat en inventering av dessa överträdelser där även berörda fastighetsägare ombeds återställa förgårdsmarken i ursprungligt skick.

Gåvobrevens innehåll

VK Hultins dödsbo har genom gåvobrev överlåtit mark i Viggbyholm till Täby Kommun/ Köping. Marken var avsatt till allmänna platser och vägar samt till uppförande av offentliga byggnader. I gåvobreven finns villkor som här citeras. ”De överlåtna områdena får endast användas till ovan angivna ändamål och skola sålunda för all framtid vara allmänna platser. Förty få på dessa områden med undantag av vägmarken träd icke fällas annat än för beredande av plats för byggnader eller andra därmed jämförliga allmänna ändamål eller och för rationell skogs- eller parkvård. Då ifrågavarande områden och anläggningar äro avsedda till samtliga tomtägares nytta och bruk, är vid överlåtelsen fogat till det villkor, att varje nuvarande eller blivande tomtägare å Viggbyholm skall äga rätt att lika med andra nyttja sagda vägar, allmänna platser och allmänna byggnader”.

Det första gåvobrevet är daterat den 3 december 1948. Mark enligt detta gåvobrev är belägen söder om E18 (Viggbyholm 74:1). Det andra gåvobrevet är från 15 augusti 1963. Då överläts mark (Viggbyholm 43:1) belägen norr om E18 till Föreningen Viggbyholms Trädgårdsstad u.p.a (idag Vibbyholms Villaägareförening)). Gåvan transporterades på Täby Kommun den 30 mars 1971. I samband med detta träffades ett avtal mellan föreningen och kommunen, där kommunen bland annat åtar sig att i framtiden ombesörja skötseln av den allmänna platsmarken som ingår i Viggbyholm 43:1. Vidare att Björnbergets karaktär av allmän platsmark ej får förändras utan medgivande av föreningen. Täby Kommun åtog sig att uppföra två tennisbanor vid Hägernäs idrottsplats.

Viggbyholsm Villaägareförening

Det betyder att de Hultinska gåvobreven idag i huvudsak omfattar all allmän mark såsom park- och förgårdsmark i hela Viggbyholm. Viggbyholms Villaägareförening är som bekant en sammanslutning av villaägare i Viggbyholm. Styrelsearbetet bedrivs opolitisk och på ideella grunder.

Föreningens uppgift är att ta tillvara villaägarnas intresse i trivsel- och miljöfrågor och bevaka övriga för Viggbyholm betydelsefulla frågor. Förutom de Hultinska Gåvobreven har föreningen under senaste året varit mycket aktiva i frågor som berör trafiksäkerhet och  s.k. ”flerfamiljshus” inom Viggbyholm. Inom föreningens upptagningsområde finns det idag ca 1300 fastigheter varav ca 750 medlemmar.

Vem var V K (Valter Kleve) Hultin?

Han var född i Finland. Han begav sig i unga år till Amerika, där han lärde sig praktiska affärsmetoder. De omsatte han sedan i Sverige. Som grosshandlare övertog Hultin hela Viggbyholms säteri från grosshandlare Anders Guistaf Bjurström.

Valter Hultin var en älskvärd person med en ideell syn på livet. Hans idealism parad med väl utvecklat sinne för affärer kunde komma väl till pass då han ville utforma en villastad, vars bebyggelse skulle ansluta sig till landskapets karaktär. Den Hultinska visionen omsattes till en början strax söder om Roslagsbanan och senare i en bred satsning på hela Viggbyholms egendom.

För att möjliggöra försäljning i större skala av tomter lät Valter Hultin ingenjör David Dyfverman upprätta ett förslag till stadsplan för Viggbyholms Park- och Trädgårdsstad 1918. Avsikten var att planen skulle utgöra grundvalen för ett framtida Viggbyholms muncipalsamhälle.

Valter Hultin lät också utfärda ett gåvobrev 1922 till ”ett framtida nybildat samhälle” på den mark, som vägar och allmänna platser upptog i en stadsplan, som han arbetade efter. 62 år gammal avled Valter Hultin. Även om det aldrig blev en kommun av Viggbyholm blev han hedrad genom att en park blev uppkallad efter honom, Hultinparken, som ligger i Södra Viggbyholm.