Föreningens historia

Villaägareföreningen förr och nu

Viggbyholms Villaägareförening är en ideell intresseförening för villaägare i Viggbyholm. Inom Villaägareföreningens område (se kartan) finns f.n. nära 1200 villafastigheter. Föreningen bildades 1922 under namnet Viggbyholms Trädgårdsstad u.p.a.. 1989 ändrades namnet till det nuvarande.

1918 upprättades ett förslag till stadsplan. Avsikten med detta förslag var att det skulle utgöra grunden för byggande av Viggbyholm municipalsamhälle. De stolta planerna kunde inte förverkligas. Vägnätet i stort kom dock att anläggas enligt 1918 års plan. Viggbyholms Vägförening bildades och skötte vägarna inom området till 1982 då kommunen av rättviseskäl tog över ansvaret. På initiativ av Viggbyholms Trädgårdsstad gjordes ett nytt stadsplaneförslag som stadfästes 1935 och har sedan dess i stort bibehållits.

Vad har då föreningen gjort de senaste 25 åren?

I stadgarna står att dess uppgift är att tillvarata villaägarnas intresse i trivsel- och miljöfrågor och bevaka övriga för Viggbyholm betydelsefulla frågor.

Under 80-talet handlade det mest om trivselfrågor såsom årlig midsommarfest vid Sankt Olofs kyrka. Den var mycket uppskattad och välbesökt; 400-700 besökare. Vidare arrangerades en årlig fest för vuxna, också det med stort deltagande under flera år. Man får heller inte glömma majbrasan i Lorensviksparken som startades på 50-talet. Primus motor var framlidne Hans von Ubisch och från 80-talet med stöd av Villaägareföreningen.

Två viktiga frågor på 80-talet 

Föreningen engagerade sig också i två viktiga frågor under 80-talet. Det var dels planerna att bygga c:a 280 lägenheter på nuvarande Flygkårsvägen. Även om lägenheterna inte låg inom föreningens område så gränsade det till oss och bedömdes som mycket betydelsefullt för närboende sakägare och övriga viggbyholmare. Föreningen och närboende fick ringa gehör för sina synpunkter och farhågor. Bostadsområdet blev ej något för kommunen att skryta med.

När bl.a. Bil-Wester AB önskade köpa en tomt av kommunen vid Flyghamnsvägen kom Villaägareföreningen att påverka beslutet. Vad berodde det på? Jo, tomten låg på mark som omfattades av det s.k. Hultinska gåvobrevet. Kommunen kan ej sälja mark till privat person eller företag utan Villaägareföreningens godkännande. Beslut fattas genom permutation av Kammarkolleget. I fallet Bil-Wester beslutades att 390 000 kronor skulle användas för viggbyholmarnas bästa.

90-talets styrelsearbete formade dagens

Under 90-talet kom Villaägareföreningens uppgifter att ändra inriktning. På park- och förgårdsmark fälldes i många fall träd helt i onödan för att parabolantennerna skulle fungera.

För att slippa ytterligare trädfällning lyckades föreningen få ett kabeltv bolag att etablera sig i området. Största delen av park- och förgårdsmarken omfattas också av två Hultinska gåvobrev. Föreningen kom i många fall i samarbete med kommunen att påverka att denna markyta är till för allas trivsel och får ej utnyttjas av enskild fastighetsägare; t.ex. som parkeringsplats, upplagsplats, kompostering och sopor. Denna uppgift fortsätter än idag och behöver intensifieras framöver enligt min uppfattning.

Trafiksäkerhetsfrågor

Föreningen tog initiativ till ökad trafiksäkerhet i tre fall. Dels i form av konkreta förslag till ökad trafiksäkerhet och minskad trafik längs Flyghamns-, Värta- och Hägernäsvägen. Vidare gjorde vi på föreningens bekostnad hastighets- och trafikmätningar på Flyghamnsvägen och Drakskeppsvägen.

Föreningen gjorde också en enkätundersökning bland medlemmarna om vilka hastigheter man önskade på vägarna inom området. En stor majoritet önskade sänkt hastighet på vägen utanför egen tomt. Resultatet av allt ovanstående arbete lämnades över till kommunen. Till viggbyholmarnas besvikelse hände inget på flera år. Under flera år har vi också arbetet med att förbättra säkerheten på skolvägar till och området kring Viggby-, Bergtorps- och Drakskeppsskolan. Det har gått trögt att få gehör för alla förslag.

Flerbostadshus

I mitten av 90-talet tog de ekonomiska krafterna tag i Viggbyholm i form av flerbostadshus. Det blev möjligt då det i byggnadsplan 1935 ej var reglerat hur många kök som fick finnas i en villa. Detta kombinerat med att det krävs minst 3 lägenheter för att bilda en bostadsrätt. Villaägareföreningen engagerade sig intensivt då denna boendeform ej är lämplig att sprängas in bland villorna. Inte förrän efter 6 flerbostadshus på olika platser tog kommunens politiker våra och sakägares protester på allvar.

Vi får se om de nu framtagna tillämpningsbestämmelser till byggnadsplan 1935 räcker för att framöver kunna behålla områdets villakaraktär. Föreningen har aldrig varit emot förtätning av boende. Föreningens bestämda uppfattning är att varje villafastighet endast skall inrymma max två kök.

Viggbyholms Gård

Föreningen har under en följd av år haft ett mycket bra samarbete med Viggbyholms Gård.

Ett exempel är vid framtagning av planer för byggande av 19 villor i Viggbydalen och 48 lägenheter på Viggby Kulle. Gården, kommunen och föreningen lyckades efter flera år komma överens, där alla parter var nöjda utom i ett hänseende. Kommunen framhärdade att anslutningsvägen till villorna i Viggbydalen skulle ske från Sippvägen. I anslutning till planerna har Viggbyholms Gård skänkt hela dalen till kommunen. Gåvan innebör att dalen förblir ett öppet parklandskap i framtiden likt villkoren i de Hultinska Gåvobreven.

Lorensviksparken

Kommunens upprustning av Lorensviksparken och stigen längs bäcken till Viggbydalen för några år sedan skedde i samverkan med Villaägareföreningen. Det mesta blev riktigt bra. Ännu har inte skötsel av parken funnit rätt nivå. De två senaste åren har föreningen arrangerat en familjefest i parken i slutet av sommaren. Den lämpar sig för alla åldrar och har varit mycket uppskattad.

Viktiga uppgifter för villaägareföreningen framöver

1. Bevaka att villkor och intentioner i de två Hultinska gåvobreven och Viggbyholms Gårds gåvobrev om Viggbydalen efterlevs. Föreningen har då en viktig uppgift att sprida kunskap om gåvobrevens innebörd till bl.a. boende och kommunen.
2. Värna om park- och förgårdsmarken som ytor för alla samt att träd och mark sköts.
3. Aktivt arbeta för att föreningens område behåller sin karaktär som villaområde. Föreningen bör också engagera sig vid framtagning av kommunens översiktsplan som startar 2006.
4. Genom information och opinionsbildning få viggbyholmare att dämpa hastigheten på vägar inom området.
5. Öka samarbetet med andra föreningar och samfälligheter till gagn för alla boende.
6. De flesta vägar har fått väsentligt sämre standard efter kommunens övertagande 1982 på grund av bristande underhåll. Föreningen behöver driva på kommunen att rusta upp vägnätet liksom hur snöröjningen bedrivs.

Aktivt engagemang

Avslutningsvis vill jag uppmana alla viggbyholmare att aktivt engagera sig i och stödja Viggbyholms Villaägareförening. På så sätt är jag övertygad om att Viggbyholm förblir en stadsdel i Täby med goda betingelser för boende med hög livskvalitet och för verksamheter. Är du intresserad ställ upp i styrelsen. Hör av dig till valberedningen.

Styrelsen